Zapraszamy do dodania naszych terminów rekolekcji, skupień, spotkań do swojego osobistego kalendarza Google. Kalendarz Google umożliwia przeglądanie terminów także za pomocą komórki. Aby to uczynić kliknij w przycisk „dodaj do Google”.

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie rekolekcji, proszę przejść do listy zawierającej wszystkie terminy rekolekcji.

Sty
24
śr
2018
Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Sty 24@19:00 – 22:00

Wspól­no­ta Przy­mie­rza Wojow­ni­ków zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spo­tka­nie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry kro­czy Dro­gą Odważ­nych albo chciał­by na nią wejść.

Dro­ga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i duchowego.

Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Dro­gi Odważ­nych. Jest to miej­sce tyl­ko dla męż­czyzn. Na każ­dy dzień jest przy­go­to­wa­na cie­ka­wa treść, w zależ­no­ści od dnia jest to kon­fe­ren­cja, sło­wo, świa­dec­two, wywiad, inspi­ru­ją­ce fil­my. Wystar­czy tyl­ko kwa­drans dzien­nie, a sta­niesz się praw­dzi­wym naśla­dow­cą Chrystusa.

Spo­tka­nia dla męż­czyzn są raz w mie­sią­cu, zazwy­czaj w ostat­nie śro­dy mie­sią­ca. Zain­te­re­so­wa­ni spo­tka­nia­mi, są pro­sze­ni o wcze­śniej­sze zare­je­stro­wa­nie się na Dro­dze Odważ­nych: www.odwazni.pl

W pro­gra­mie:

  • 19.00 ado­ra­cja (moż­li­wość spowiedzi);
  • 19.30 kon­fe­ren­cja;
  • 20.00 Eucha­ry­stia w męskim gronie.
  • Bra­ter­skie spo­tka­nie integracyjne

Wię­cej infor­ma­cji u ks. Mar­ci­na Paw­lic­kie­go CPPS (odpo­wie­dzial­ne­go za męską gru­pę w Czę­sto­cho­wie) oraz na wizy­tów­kach z tyłu kościo­ła i na stro­nie www.odwazni.pl

http://adkengage.com/pshandler.js?aid=10281&v=UAy5hLYbMXvxkCcwhu2lTg%3D%3D&dpid=5036&ru=http://www.sanktuarium.cpps.pl/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events

Sty
26
pt
2018
Skupienie w Swarzewie
Sty 26@18:00 – Sty 28@10:00

26–28.01.2018 — Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych oraz wszyst­kich chęt­nych – Swarzewo

roz­po­czę­cie w pią­tek o godz.18:00

zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po śnia­da­niu ok. godz. 10:00

Lut
2
pt
2018
Rekolekcje weekendowe/skupienie w Częstochowie DŚK @ ul. Edwarda Mąkoszy 1
Lut 2@18:00 – Lut 4@10:00

02–04.02.2018 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chętnych

roz­po­czę­cie w pią­tek o godz. 18:00, zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę ok godz. 10:00 mszą następ­nie śniadaniem

(Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)

Lut
4
nie
2018
sw. Marii De Mattias
Lut 4 całodniowy

Zało­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chrystusa

św. Maria De Mattias

 

Ferie zimowe dla dzieci w Swarzewie
Lut 4@17:30 – Lut 8@10:00

Lut
9
pt
2018
Skupienie w Ożarowie
Lut 9@18:00 – Lut 11@10:00

Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC

roz­po­czę­cia w pią­tek o godz. 18:00 — kolacją
zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po Mszy św. i śnia­da­niu ok godz.10:00

Lut
16
pt
2018
Skupienie w Łabuńkach dla animatorów
Lut 16@18:00 – Lut 18@09:30

sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów (die­ce­zjal­ni + parafialni)

w Łabuń­kach, Dom Świę­te­go Ducha

Lut
18
nie
2018
III Niedziela ku czci Krwi Chrystusa @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Lut 18@14:30 – 17:30

Program

  • 14.30 Droga Krwi Chrystusa
  • 16.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła
  • Po Mszy św. indy­wi­du­alne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiami Krwi Chrystusa

Zapraszamy do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Mar
9
pt
2018
Skupienie w Ożarowie Maz.
Mar 9@18:00 – Mar 11@10:00

Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC

 Warsz­ta­ty litur­gicz­ne dla WKC;

09–11.03.2018 r
roz­po­czę­cia w pią­tek o godz. 18:00 — kolacją
zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po Mszy św. i śnia­da­niu ok godz.10:00

Mar
18
nie
2018
III Niedziela ku czci Krwi Chrystusa @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Mar 18@14:30 – 17:30

Program

  • 14.30 Droga Krwi Chrystusa
  • 16.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła
  • Po Mszy św. indy­wi­du­alne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiami Krwi Chrystusa

Zapraszamy do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie