Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z różnymi rekolekcjami i spotkaniami, które prowadzimy. Tutaj znajdziesz informacje o rekolekcjach z wszystkich naszych placówek.

Jubileuszowa pielgrzymka do Rzymu i miejsc związanych z życiem św. Kaspra del Bufalo (29 czerwca – 4 lipca 2015 r.). Informacje na stronie pielgrzymki.

 

Terminy rekolekcji w Domu św. Kaspra – Częstochowa

Rekolekcje weekendowych dla WKC w Podregionie Częstochowskim

Weekendy są zarówno dla animatorów diecezjalnych. (obecność obowiązkowa!) jak i dla członków WKC oraz innych zainteresowanych. Część „animatorską” prowadzi moderator podregionu, część dla wszystkich ks. Józef Godlewski CPPS Rozpoczęcie w piątek o godz 18:00, zakończenie w niedzielę ok godz. 10:00. Koszt uczestnictwa: 80 zł

 • 12-14.06.2015 Rekolekcje weekendowe
 • 26-30.08.2015 Rekolekcje letnie
Dom Rekolekcyjny św. Kaspra

 • ul. Mąkoszy 1
  Częstochowa
 • tel.:   34 366 48 36

Terminy rekolekcji w Domu św. Józefa – Swarzewo

 • 21/22.03.2015– Msza w. ku czci Krwi Chrystusa z nocnym czuwaniem
  Następne terminy: 18/19.04.2015; 16/17.05.2015; 20/21.06.2015; 19/20.09.2015;
 • 4 – 5.07.2015 Spotkanie przygotowawcze dla animatorów Święta Dzieci.  Zapraszamy osoby które chcą służyć w rekolekcjach czy Święcie Dzieci jako animatorzy. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojej gotowości wzięcia udziału w tym spotkaniu.
 • 6 – 11.07. 2015 Święto Dzieci
 • 19-24.07.2015 Rekolekcje Rodzin I Turnus
 • 28.07 – 8.08.2015  – Pielgrzymka Młodzieżowa na festiwal młodych w Medzugorije
 • 07-12.08.2015 Rekolekcje dla wszystkich
 • 10 – 13.08 Ogniskowe Dni Młodych 2015
 • 14-16.08.2015   - Triduum Jubileusz 200- lecia CPPS na świecie ( Obchody w naszym Podregionie )
 • 17-22.08.2015 Rekolekcje Rodzin II Turnus
 • 24.10.2015 Odpust św. Kaspra
 • 13-15-11.2015 Rekolekcje dla rodzin, małżeństw i narzeczonych z wykładami Pana Jacka Pulikowskiego
Terminarz WKC 2015
 • 28.06.2015 Odpust Krwi Chrystusa w Częstochowie
 • 29.06-04.07.2015 Pielgrzymka Jubileuszowa do Rzymu
 • 11-13.09.2015 skupienie dla animatorów diecezjalnych i parafialnych oraz wszystkich zainteresowanych
 • 26-30.08.2015 Rekolekcje dla Rodziny Krwi Chrystusa w Częstochowie, dom św. Kaspra
Uwaga wszelkie terminy skupień, rekolekcji, odpustów itp.Wspólnoty Krwi Chrystusa znajdują się na:  wkcswarzewo.blogspot.com
Dom Rekolekcyjny św. Józefa

 • ul. Pronobisa 6a
  Swarzewo
 • tel.:  (58) 674 14 29
 • swarzewo@cpps.pl

 

Terminy rekolekcji w Domu św. Franciszka Ksawerego – Ożarów Mazowiecki (pod Warszawą)

Czuwania Nocne dla młodzieży

 • 11.04.2015 r. godz. 20.00
 • 09.05.2015 r.
 • 06.06.2015 r.

Rekolekcje weekendowe

(tzw. skupienia)

Zapraszamy na czas modlitwy i wyciszenia osoby dorosłe oraz członków Wspólnoty Krwi Chrystusa

 • 19-21.06.2015 r.

Rekolekcje powołaniowe

 • dla kogo: mężczyźni powyżej 15 lat
 • koszt rekolekcji: 100 zł
 • termin: 20-24 lipca 2015 r. Informacje u ks. Łukasza Tarnowskiego CPPS
 • rekolekcje powołaniowe można odbyć również w dowolnym terminie w naszym domu, po uprzednim uzgodnieniu z ks. Łukaszem Tarnowskim

 

Rekolekcje dla dzieci

Rekolekcje dla młodzieży

Rekolekcje dla całych rodzin oraz narzeczonych

 • dla kogo: 1) dla całych rodzin z dziećmi, 2) dla par narzeczonych
 • termin: 27 lipca – 1 sierp­nia 2015 r.
 • temat: Sie­dem sekre­tów miłości
 • prowadzący: ks. Ksawery Kujawa CPPS
 • koszt: 200 zł – osoba dorosła; 130 zł – dziecko do 12 lat; dzieci do 6 lat za darmo

Rekolekcje dla dorosłych

 • 17-21.08.2015 r.

Dom Rekolekcyjny
św. Franciszka Ksawerego

 • ul. Zamoyskiego 19
  Ożarów Mazowiecki
 • tel.:  (22) 722-12-57
 • ozarow@cpps.pl

Msze św. ku czci Krwi Chrystusa

W naszych Domach Misyjnych każda trzecia niedziela miesiąca poświęcona jest w szczególny sposób czci Krwi Chrystusa. Podczas nabożeństwa udzielane jest każdemu szczegolne, indywidualne błogosławieństwo relikwiarzem. W Częstochowie w Sanktuarium Krwi Chrystusa używa się do błogosławieństwa relikwiarza Krwi Chrystusa

Sanktuarium Krwi Chrystusa,
Częstochowa

 • ter­min:
  każda trzecia niedziela miesiąca,
  14.30 Droga Krwi Chrystusa
  16.00 Msza św. i indywidualne błogosławieństwo relikwią Krwi Chrystusa
Dom św. F. Ksawerego,
Ożarów Mazowiecki

 • ter­min:
  każda trzecia niedziela miesiąca
 • program: 
  14.00 Kon­fe­ren­cja
  14.45 Ado­ra­cja
  15.30 Droga Sied­miu Prze­lań Krwi Chry­stusa,
  16.30 Eucharystia

Spotkanie młodych

Temperament młodych serc i głębia duchowości Krwi Chrystusa – z tego nietypowego połączenia powstały Kasperiańskie Dni Młodych. Spotkanie w Częstochowie wypełnione jest zarówno zabawą, warsztatami, integracją, jak też skupieniem podczas modlitwy czy konferencji.

Spotkanie młodych w wakacje

Sanktuarium Krwi Chrystusa
Częstochowa

 • ter­min:
  20-23 sierpnia 2015 r.
 • temat: Krew Krzyczy: Żyj!
 • dla kogo: studenci, młodzież
 • pro­wa­dzący: ks. Damian Siwicki CPPS
 • koszt: 50 zł
 • tel.:  507 977 318

Rekolekcje dla rozeznania powołania

Powo­ła­nie to szcze­gólny plan Boga wzglę­dem osoby. Odna­le­zie­nie miej­sca na ziemi, które wybrał dla mnie Bóg jest jedną z naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych i eks­cy­tu­ją­cych rze­czy na świe­cie. Odkry­cie tej nie­wia­do­mej jest o tyle ważne, bo daje pew­ność wybra­nia tej jed­nej jedy­nej drogi, którą przed wie­kami zapla­no­wał dla mnie Bóg.

W takim razie, w jaki spo­sób mogę usły­szeń głos Boga? Jak roze­znać czy moim prze­zna­cze­niem jest życie rodzinne, kapłań­skie, a może jako świecki wolon­ta­riusz? Jak zwe­ry­fi­ko­wać to deli­katne prze­czu­cie, ten ciszy, nie­na­rzu­ca­jący się głos w sercu?

 • termin: lipiec 2015 r.
 • Dla kogo: mężczyźni powyżej 15 lat
 • Koszt rekolekcji: 100 zł

Zgłoszenia:
Ks. Łukasz Tarnowski CPPS
lukasz@odkupieni.pl
tel. 889 376 662

Rekolekcje dla dorosłych

Rekolekcje dla dorosłych prowadzimy w kilku naszych Domach rekolekcyjnych. W czasie wakacji trwają one 5 dni. Podczas roku szkolnego prowadzimy rekolekcje weekendowe dla wszystkich oraz dla Wspólnoty Krwi Chrystusa. Zazwyczaj rekolekcje te odbywają się w milczeniu. Oparte są o tematy Biblijne lub nawiązują do Duchowości Krwi Chrystusa.

Po prawej stronie jest informacja gdzie odbywają się te rekolekcje.

Dom św. Kaspra,
Częstochowa

 • ter­min: lipiec, sierpień 2015 r.
 • dla kogo: dla osób dorosłych
 • tel.: (34) 366 48 39

 informacje i zapisy

Dom św. F. Ksawerego,
Ożarów Mazowiecki

 • ter­min: (co roku w sierpniu)
 • dla kogo: dla osób dorosłych
 • tel.: (22) 722-12-57
 • informacje i zapisy pod powyższym telefonem

Rekolekcje dla dzieci

Pra­gniemy, jak co roku, zapro­po­no­wać Wam taki aktywny wypo­czy­nek, aby napeł­nił Was nowymi siłami, rado­ścią i dobrem – zapra­szamy na połą­cze­nie czasu modli­twy i dobrej zabawy!
O Bogu można mówić na różne spo­soby. My pra­gniemy uczy­nić to przez śpiew, gry, różne zabawy, warsz­taty, ponadto przez kon­fe­ren­cje, zaję­cia w gru­pach oraz pojed­na­nie z Panem Bogiem. Wszystko to tak, aby jak naj­wię­cej sko­rzy­stać z pogody i prze­by­wa­nia na dworze.

Dom św. F. Ksawerego,
Ożarów Maz.

 • ter­min: 13-19.07.2015 r.
  oraz w czasie ferii zimowych
 • dla kogo: dzieci w wieku II-V klasa szkoły pod­sta­wo­wej
 • (dzieci, które ukoń­czyły VI klasę zapra­szamy na reko­lek­cje dla gim­na­zja­li­stów)
 • pro­wa­dzący: ks. Krzysztof Surowaniec CPPS
 • koszt: 250 zł
 • tel.: (22) 722-12-57

Rejestracja na rekolekcje dzieci.

Święto dzieci

ABY ŚWIAT UWIERZYŁ I POZNAŁ

RAZEM Z OJCEM ŚWIĘTYM WIERZYMY
RAZEM Z MARYJĄ SIĘ MODLIMY
RAZEM Z JEZUSEM KOCHAMY

Zapraszamy na rekolekcje dla dzieci w Swarzewie nad morzem.

Dom św. Józefa,
Swarzewo k/Pucka

 • ter­min: 6-11 lipca 2015 r.
 • dla kogo: dzieci w wieku II-VI klasa szkoły pod­sta­wo­wej
 • pro­wa­dzący: ks. Zbigniew Lesiczka CPPS
 • tel.: (58) 674 14 29

Rekolekcje dla młodzieży

Bycie chrze­ści­ja­ni­nem to pewna walka. Cenimy sobie tych ludzi, któ­rzy są gotowi sta­nąć na are­nie świata i zaświad­czyć swoim życiem o praw­dzi­wej wie­rze. Począw­szy od Biblii znaj­dziemy w niej tek­sty mówiące o „świę­tym bun­cie”: gdy Moj­żesz zszedł z góry Horeb i zoba­czył lud odstę­pu­jący od Boga, podobny gniew towa­rzy­szył Jezu­sowi, kiedy wyga­niał ban­kie­rów ze świą­tyni Jerozolimskiej.

Tema­tem waka­cyj­nych reko­lek­cji jest: Święty Bunt (19-24 lipca 2014 r.)

Jak co roku w Domu Reko­lek­cyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim Misjo­na­rze Krwi Chry­stusa wraz z zaprzy­jaź­nioną kadrą wycho­waw­ców – ani­ma­to­rów orga­ni­zują reko­lek­cje dla uczniów gim­na­zjum i szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Ci, któ­rzy mieli oka­zję w nich uczest­ni­czyć wie­dzą, że warto zna­leźć tydzień, żeby wciąć w nich udział.

Dom św. F. Ksawerego
Ożarów Mazowiecki

 • ter­min: 13-19.07.2015 r.
  oraz w ferie zimowe
 • dla kogo: 1) gim­na­zja­li­ści, 2) ucznio­wie ze szkół ponadgimnacjalnych
 • pro­wa­dzący: ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS
 • koszt: 200 zł
 • tel.:  (22) 722 12 57

Więcej informacji oraz rejestracja  na reko­lek­cje młodzieżowe

Rekolekcje dla rodzin - Ożarów Mazowiecki

Reko­lek­cje dla rodzin to czas w któ­rym jest oka­zja do spo­tka­nia z Bogiem np. przez indy­wi­du­alną i wspólną modli­twę (pro­stą medy­ta­cję Słowa Bożego, Eucha­ry­stię z homi­lią…), jest też moż­li­wość spo­wie­dzi w spo­koj­nej atmos­fe­rze lub roz­mowy z kapła­nem (na które można się umó­wić – do Waszej dys­po­zy­cji pla­no­wa­nych jest dwóch kapłanów)…

W naszych reko­lek­cjach nie zabrak­nie czasu dla mał­żeństw – w któ­rym mał­żon­ko­wie mają oka­zję wspól­nie prze­my­śleć to, co można byłoby zmie­nić na lep­sze w Waszych rodzi­nach: mię­dzy Wami oraz w rela­cji z dziećmi i bli­skimi. Pro­gram jest tak uło­żony że gdy mał­żon­ko­wie będą zajęci – dzieci będą miały wła­sny pro­gram dosto­so­wany do wieku. To rów­nież czas na Wasz wspólny odpo­czy­nek i integrację.

Dom św. F. Ksawerego
Ożarów Mazowiecki

 • ter­min: (co roku w lipcu)
 • dla kogo: 1) dla całych rodzin z dziećmi, 2) dla par narzeczonych
 • pro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kujawa CPPS
 • koszt:
 • 200 zł – osoba doro­sła;
  130 zł – dziecko do 12 lat;
  dzieci do 6 lat za darmo
 • tel.:  (22) 722 12 57

Rejestracja  na reko­lek­cje rodzin

Rekolekcje dla rodzin - Swarzewo

Reko­lek­cje dla rodzin to czas w któ­rym jest oka­zja do spo­tka­nia z Bogiem np. przez indy­wi­du­alną i wspólną modli­twę (pro­stą medy­ta­cję Słowa Bożego, Eucha­ry­stię z homi­lią…), jest też moż­li­wość spo­wie­dzi w spo­koj­nej atmos­fe­rze lub roz­mowy z kapła­nem…

Przewidywany jest oddzielny program dla małżonków oraz dla dzieci. Czas popołudniowy jest przeznaczony do własnej dyspozycji np. na wspólny wyjazd rodzinny nad morze…

Dom św. Józefa,
Swarzewo k/Pucka

 • ter­miny: lipiec, sierpień
 • dla kogo: dla całych rodzin z dziećmi
 • tel.:  (58) 674 14 29