Dni sku­pie­nia dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych i ani­ma­to­rów WKC

roz­po­czę­cia w pią­tek o godz. 18:00 — kola­cją
zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po Mszy św. i śnia­da­niu ok godz.10:00