Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z różnymi rekolekcjami i spotkaniami, które prowadzimy. Tutaj znajdziesz informacje gdzie znajdują się aktualne informacje o rekolekcjach w naszych domach.

Terminy w Domu św. Kaspra – Częstochowa

 • rekolekcje dla dorosłych
 • rekolekcje dla Wspólnoty Krwi Chrystusa
 • i inne…

Dom Rekolekcyjny św. Kaspra

 • ul. Mąkoszy 1
  Częstochowa
 • tel.:   34 366 48 36

Terminy w Domu św. Józefa – Swarzewo

 • rekolekcje dla rodzin, małżeństw i narzeczonych (z wykładami Pana Jacka Pulikowskiego)
 • rekolekcje dla młodzieży
 • rekolekcje dla dzieci
 • czuwania nocne
 • pielgrzymki autokarowe
 • terminy rekolekcji, skupień dla WKC na stronie podregionu WKC Swarzewo
 • i inne…
Dom Rekolekcyjny św. Józefa

 • ul. Pronobisa 6a
  Swarzewo
 • tel.:  (58) 674 14 29
 • swarzewo@cpps.pl

 

Terminy w Domu św. Franciszka Ksawerego – Ożarów Mazowiecki (pod Warszawą)

 • rekolekcje weekendowe
 • rekolekcje dla rodzin z dziećmi (w lipcu)
 • rekolekcje dla młodzieży
 • rekolekcje dla dzieci
 • III niedziela miesiąca ku czci Krwi Chrystusa
 • i inne

Dom Rekolekcyjny
św. Franciszka Ksawerego

 • ul. Zamoyskiego 19
  Ożarów Mazowiecki
 • tel.:  (22) 722-12-57
 • ozarow@cpps.pl

Terminy w Domu Świętego Ducha – Łabuńki (koło Zamościa)

 • rekolekcje dla dorosłych
 • rekolekcje dla Wspólnoty Krwi Chrystusa
 • Msze św. o uzdrowienie ciała i duszy
 • i inne…

Dom Rekolekcyjny Świętego Ducha

 • Łabuńki Pierwsze 1,
  22-437 Łabunie
 • telefon.: 84 616 73 41
 • mobile: 500 416 707

Msze św. ku czci Krwi Chrystusa

W naszych Domach Misyjnych każda trzecia niedziela miesiąca poświęcona jest w szczególny sposób czci Krwi Chrystusa. Podczas nabożeństwa udzielane jest każdemu szczegolne, indywidualne błogosławieństwo relikwiarzem. W Częstochowie w Sanktuarium Krwi Chrystusa używa się do błogosławieństwa relikwiarza Krwi Chrystusa

Sanktuarium Krwi Chrystusa,
Częstochowa

 • ter­min:
  każda trzecia niedziela miesiąca,
  14.30 Droga Krwi Chrystusa
  16.00 Msza św. i indywidualne błogosławieństwo relikwią Krwi Chrystusa
Dom św. F. Ksawerego,
Ożarów Mazowiecki

 • ter­min:
  każda trzecia niedziela miesiąca
 • program: 
  14.00 Kon­fe­ren­cja
  14.45 Ado­ra­cja
  15.30 Droga Sied­miu Prze­lań Krwi Chry­stusa,
  16.30 Eucharystia

Kasperiańskie Dni Młodych

Temperament młodych serc i głębia duchowości Krwi Chrystusa – z tego nietypowego połączenia powstały Kasperiańskie Dni Młodych. Spotkanie w Częstochowie wypełnione jest zarówno zabawą, warsztatami, integracją, jak też skupieniem podczas modlitwy czy konferencji.

Sanktuarium Krwi Chrystusa
Częstochowa

 • ter­min:
  co roku w sierpniu
 • temat: Krew Krzyczy: Żyj! (temat w 2015 r.)
 • dla kogo: studenci, młodzież
 • pro­wa­dzący: ks. Damian Siwicki CPPS
 • koszt: 50 zł
 • tel.:  507 977 318

spotkanie-mlodych_czestochowa_KDM2015_lew2_fresh

 

Rekolekcje dla rozeznania powołania

Powo­ła­nie to szcze­gólny plan Boga wzglę­dem osoby. Odna­le­zie­nie miej­sca na ziemi, które wybrał dla mnie Bóg jest jedną z naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych i eks­cy­tu­ją­cych rze­czy na świe­cie. Odkry­cie tej nie­wia­do­mej jest o tyle ważne, bo daje pew­ność wybra­nia tej jed­nej jedy­nej drogi, którą przed wie­kami zapla­no­wał dla mnie Bóg.

W takim razie, w jaki spo­sób mogę usły­szeń głos Boga? Jak roze­znać czy moim prze­zna­cze­niem jest życie rodzinne, kapłań­skie, a może jako świecki wolon­ta­riusz? Jak zwe­ry­fi­ko­wać to deli­katne prze­czu­cie, ten ciszy, nie­na­rzu­ca­jący się głos w sercu?

 • terminy:
  • 17-19.02.2017 r.
  • 19-21.05.2017 r.
  • 21-23.07.2017 r.
  • 20-22.10.2017 r.
 • Dla kogo: mężczyźni powyżej 17 lat

Zgłoszenia:
ks. Krzysztof Surowaniec CPPS
email: powolania@cpps.pl
tel. 667 883 929

Rekolekcje dla dorosłych

Rekolekcje dla dorosłych prowadzimy w kilku naszych Domach rekolekcyjnych. W czasie wakacji trwają one 5 dni. Podczas roku szkolnego prowadzimy rekolekcje weekendowe dla wszystkich oraz dla Wspólnoty Krwi Chrystusa. Zazwyczaj rekolekcje te odbywają się w milczeniu. Oparte są o tematy Biblijne lub nawiązują do Duchowości Krwi Chrystusa.

Po prawej stronie jest informacja gdzie odbywają się te rekolekcje.

Dom św. Kaspra,
Częstochowa

 • ter­min: co roku w lipcu i sierpniu
 • dla kogo: dla osób dorosłych
 • tel.: (34) 366 48 39

 informacje i zapisy

Dom św. F. Ksawerego,
Ożarów Mazowiecki

 • ter­min: co roku w sierpniu
 • dla kogo: dla osób dorosłych
 • tel.: (22) 722-12-57
 • informacje i zapisy pod powyższym telefonem

Rekolekcje dla dzieci

Pra­gniemy, jak co roku, zapro­po­no­wać Wam taki aktywny wypo­czy­nek, aby napeł­nił Was nowymi siłami, rado­ścią i dobrem – zapra­szamy na połą­cze­nie czasu modli­twy i dobrej zabawy!
O Bogu można mówić na różne spo­soby. My pra­gniemy uczy­nić to przez śpiew, gry, różne zabawy, warsz­taty, ponadto przez kon­fe­ren­cje, zaję­cia w gru­pach oraz pojed­na­nie z Panem Bogiem. Wszystko to tak, aby jak naj­wię­cej sko­rzy­stać z pogody i prze­by­wa­nia na dworze.

Dom św. F. Ksawerego,
Ożarów Maz.

 • ter­min: co roku w lipcu
  oraz w czasie ferii zimowych
 • dla kogo: dzieci w wieku II-V klasa szkoły pod­sta­wo­wej
 • (dzieci, które ukoń­czyły VI klasę zapra­szamy na reko­lek­cje dla gim­na­zja­li­stów)
 • pro­wa­dzący: ks. Krzysztof Surowaniec CPPS
 • tel.: (22) 722-12-57

Święto dzieci

ABY ŚWIAT UWIERZYŁ I POZNAŁ

RAZEM Z OJCEM ŚWIĘTYM WIERZYMY
RAZEM Z MARYJĄ SIĘ MODLIMY
RAZEM Z JEZUSEM KOCHAMY

Zapraszamy na rekolekcje dla dzieci w Swarzewie nad morzem.

Dom św. Józefa,
Swarzewo k/Pucka

 • ter­min: co roku w lipcu
 • dla kogo: dzieci w wieku II-VI klasa szkoły pod­sta­wo­wej
 • pro­wa­dzący: ks. Zbigniew Lesiczka CPPS
 • tel.: (58) 674 14 29

Rekolekcje dla młodzieży

Bycie chrze­ści­ja­ni­nem to pewna walka. Cenimy sobie tych ludzi, któ­rzy są gotowi sta­nąć na are­nie świata i zaświad­czyć swoim życiem o praw­dzi­wej wie­rze. Począw­szy od Biblii znaj­dziemy w niej tek­sty mówiące o „świę­tym bun­cie”: gdy Moj­żesz zszedł z góry Horeb i zoba­czył lud odstę­pu­jący od Boga, podobny gniew towa­rzy­szył Jezu­sowi, kiedy wyga­niał ban­kie­rów ze świą­tyni Jerozolimskiej.

Jak co roku w Domu Reko­lek­cyj­nym w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim Misjo­na­rze Krwi Chry­stusa wraz z zaprzy­jaź­nioną kadrą wycho­waw­ców – ani­ma­to­rów orga­ni­zują reko­lek­cje dla uczniów gim­na­zjum i szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Ci, któ­rzy mieli oka­zję w nich uczest­ni­czyć wie­dzą, że warto zna­leźć tydzień, żeby wciąć w nich udział.

Dom św. F. Ksawerego
Ożarów Mazowiecki

 • ter­min: co roku w lipcu
  oraz w ferie zimowe
 • dla kogo: 1) gim­na­zja­li­ści, 2) ucznio­wie ze szkół ponadgimnacjalnych
 • pro­wa­dzący: ks. Łukasz Tar­now­ski CPPS
 • koszt: 200 zł
 • tel.:  (22) 722 12 57

Rekolekcje dla rodzin – Ożarów Mazowiecki

Reko­lek­cje dla rodzin to czas w któ­rym jest oka­zja do spo­tka­nia z Bogiem np. przez indy­wi­du­alną i wspólną modli­twę (pro­stą medy­ta­cję Słowa Bożego, Eucha­ry­stię z homi­lią…), jest też moż­li­wość spo­wie­dzi w spo­koj­nej atmos­fe­rze lub roz­mowy z kapła­nem (na które można się umó­wić – do Waszej dys­po­zy­cji pla­no­wa­nych jest dwóch kapłanów)…

W naszych reko­lek­cjach nie zabrak­nie czasu dla mał­żeństw – w któ­rym mał­żon­ko­wie mają oka­zję wspól­nie prze­my­śleć to, co można byłoby zmie­nić na lep­sze w Waszych rodzi­nach: mię­dzy Wami oraz w rela­cji z dziećmi i bli­skimi. Pro­gram jest tak uło­żony że gdy mał­żon­ko­wie będą zajęci – dzieci będą miały wła­sny pro­gram dosto­so­wany do wieku. To rów­nież czas na Wasz wspólny odpo­czy­nek i integrację.

Dom św. F. Ksawerego
Ożarów Mazowiecki

 • ter­min: (co roku w lipcu)
 • dla kogo: 1) dla całych rodzin z dziećmi, 2) dla par narzeczonych
 • pro­wa­dzący: ks. Ksa­wery Kujawa CPPS
 • tel.:  (22) 722 12 57

Rejestracja  na reko­lek­cje rodzin

Rekolekcje dla rodzin – Swarzewo

Reko­lek­cje dla rodzin to czas w któ­rym jest oka­zja do spo­tka­nia z Bogiem np. przez indy­wi­du­alną i wspólną modli­twę (pro­stą medy­ta­cję Słowa Bożego, Eucha­ry­stię z homi­lią…), jest też moż­li­wość spo­wie­dzi w spo­koj­nej atmos­fe­rze lub roz­mowy z kapła­nem…

Przewidywany jest oddzielny program dla małżonków oraz dla dzieci. Czas popołudniowy jest przeznaczony do własnej dyspozycji np. na wspólny wyjazd rodzinny nad morze…

Dom św. Józefa,
Swarzewo k/Pucka

 • ter­miny: co roku w lipcu i sierpniu
 • dla kogo: dla całych rodzin z dziećmi
 • tel.:  (58) 674 14 29