Okres formacji początkowej powinien umożliwić wychowawcom i przełożonym przyjmującym do Zgromadzenia ocenę kandydata do Zgromadzenia, upewniając się o posiadaniu przez niego wszystkich wymogów kanonicznych przewidzianych przy przyjmowaniu do Zgromadzenia. Należy upewnić się, że kandydat:

  • Jest autentycznym katolikiem w znaczeniu określonym przez Kościół
  • Kieruje się właściwą intencją w znaczeniu psychologicznym, moralnym i kanonicznym
  • Posiada odpowiednie zdrowie fizyczne i psychiczne
  • Jest zdolny do życia we wspólnocie, współpracując z innymi, pod władzą przełożonych
  • Jest wrażliwy na potrzeby Kościoła, świata oraz jest gotowy włączyć się w misję CPPS
  • Posiada odpowiednią osobowość, która daje nadzieję, na przyszłość (jest wewnętrznie zintegrowany, posiada konkretny ideał, akceptuje rzeczywistość i samego siebie, jest zdolny do miłowania i do pracy, jest radosny)
  • Posiada odpowiedni stopień dojrzałości naturalnej i chrześcijańskiej, który umożliwi mu podjęcie życia wspólnotowego w Zgromadzeniu w sposób wolny i odpowiedzialny
  • Posiada odpowiedni stopień przygotowania ludzkiego, religijnego i chrześcijańskiego, który umożliwi mu dobrze rozpocząć formację
  • Posiada podstawowy poziom kultury ogólnej, jest zrównoważony uczuciowo, zwłaszcza w dziedzinie płciowej
  • Jest zdolny do realistycznego stawienia czoła problemom z zachowaniem adekwatnej samokontroli nad własnymi impulsami