Powo­ła­nie to szcze­gólny plan Boga wzglę­dem osoby. Odna­le­zie­nie miej­sca na ziemi, które wybrał dla mnie Bóg jest jedną z naj­cie­kaw­szych, naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych i eks­cy­tu­ją­cych rze­czy na świe­cie. Odkry­cie tej nie­wia­do­mej jest o tyle ważne, bo daje pew­ność wybra­nia tej jed­nej jedy­nej drogi, którą przed wie­kami zapla­no­wał dla mnie Bóg. Odpo­wie­dze­nie sobie na pyta­nie co jest moim powo­ła­niem daje poczu­cie sta­bil­no­ści tak, że od tego momentu można wszyst­kie swoje siły skon­cen­tro­wać na reali­zo­wa­niu tego Bożego planu.

Powo­ła­nie, czyli woła­nie Boga, może do nas docie­rać na różne spo­soby. Ważne jest, aby Boga w żaden spo­sób nie ogra­ni­czać. Przy tej oka­zji warto spoj­rzeć na opisy Biblijne, w któ­rych możemy dostrzec całą gamę roz­ma­itych dróg, któ­rymi Bóg chce pro­wa­dzić powo­ła­nych przez Sie­bie ludzi. I tak ina­czej Bóg dał się poznać i jed­no­cze­śnie powo­łał do swo­jego dzieła Abra­hama, ina­czej Moj­że­sza, króla Dawida, pro­ro­ków, Maryję, Jana Chrzci­ciela, Apo­sto­łów, Pawła z Tarsu, itd. Ich histo­rie życia poka­zują, że dzia­ła­nie Boga, jego oddzia­ły­wa­nie na nasze życie, nie da się zamknąć w jakieś ramki lub sza­blony. To cza­sem nastrę­cza nam problemów.

W takim razie, w jaki spo­sób mogę usły­szeń głos Boga? Jak roze­znać czy moim prze­zna­cze­niem jest życie rodzinne, kapłań­skie, a może jako świecki wolon­ta­riusz? Jak zwe­ry­fi­ko­wać to deli­katne prze­czu­cie, ten ciszy, nie­na­rzu­ca­jący się głos w sercu? Czy jest jakiś „pew­nik” dzięki, któ­remu będą miał 100% pew­ność, że wybra­łem dobrze?

Nie­stety nie ist­nieje taki cudowny papie­rek lak­mu­sowy, dzięki któ­remu można by jed­no­znacz­nie stwier­dzić traf­ność decy­zji. Chcemy sku­pić się na tym, co może nam ogra­ni­czać wolna decy­zję. Jest wiele czyn­ni­ków przez które nie potra­fimy obiek­tyw­nie spoj­rzeć na swoje życie i powo­ła­nie. Pod­czas tego­rocz­nych reko­lek­cji dla roze­zna­nia powo­ła­nia będziemy wyszu­ki­wać i dema­sko­wać takie „zaciem­nia­cze”, wpro­wa­dza­jące nie­pew­ność. Pan Bóg daje znaki, któ­rym chcemy się wspól­nie przyjrzeć.

 

Korona Gór Polski

Wyruszamy z Częstochowy, aby wejść na jeden ze szczytów należących do Korony Gór Polski. W drodze będziemy mieli okazję do rozmów, modlitwy i rozeznawania swoich małych i większych wyborów. Istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu do Częstochowy w piątek i zostania do niedzieli. W tym czasie proponujemy mini rekolekcje, a w niedzielę także udział w wolontariacie na rzecz bezdomnych.
Można też w sobotę dojechać do Częstochowy lub do miejsca docelowego, z którego będziemy wychodzili w góry.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 511 577 610

Terminy dla Korona Gór Polski

 • 16.09.2023
 • 21.10.2023
 • 11.11.2023
 • 09.12.2023
 • 11.02.2024
 • 09.03.2024
 • 13.04.2024
 • 17.05.2024
 • 08.06.2024

Wersja rozszerzona z mini-rekolekcjami od piątku do niedzieli w Częstochowie:

 • 21-23.10.2023
 • 10-12.11.2023
 • 08-10.12.2023
 • 08-10.03.2024
 • 16-18.05.2024
 • 07-09.-06.2024

Informacje i zgłoszenia

ks. Damian Siwicki CPPS

511 577 610

Dla kogo: męż­czyźni powy­żej 17 lat

Nie­zbędne rzezy do zabra­nia: Pismo Święte (Stary i Nowy Testa­ment), zeszyt i dłu­go­pis, lekar­stwa (szcze­gól­nie te przyj­mo­wane na stałe).

Zgłoszenia:

email: powolania@cpps.pl
511 577 610

Duszpasterz młodzieży i animator powołań
ks Damian Siwicki CPPS