Wymagania Kodeksu Prawa Kanonicznego

Zgodnie z wymaganiami Kodeksu Prawa Kanonicznego, warunki, jakie stawia się kandydatom przy przyjmowaniu do okresu postulatu, związane są najczęściej z ich: zdrowiem fizycznym i psychicznym; życiem religijnym; usposobieniem nadającym się do życia wspólnotowego i zakonnego; znakami powołania do służby w Kościele.

Zdrowie fizyczne i psychiczne

Kandydat winien odznaczać się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym oraz takim poziomem rozwoju intelektualnego, wolitywnego i emocjonalnego, który pozwoliłby mu w sposób wolny i odpowiedzialny podjąć zadania związane z powołaniem. W związku z tym wymaga się od kandydatów dokumentów, które są niezbędne do ustalenia ich fizycznej i moralnej zdatności. (patrz: p. 71).

Życie religijne

Kandydat ma mieć tak rozwinięte życie religijne, by swoje wstąpienie do Zgromadzenia mógł traktować jako odpowiedź na powołanie Boże. Winien więc posiadać odpowiednią znajomość prawd wiary i kierować się nimi w życiu.

Usposobienie

Usposobienie nadające się do życia wspólnotowego. Misjonarz Krwi Chrystusa to chrześcijanin żyjący we wspólnocie Zgromadzenia, które naśladowanie Jezusa Chrystusa przeżywa w wymiarze wspólnotowym i apostolskim, przenikniętym duchem ofiary, płynącej z krzyża. We wspólnocie tej więc, może się dobrze czuć i skutecznie realizować dany mu przez Boga charyzmat tylko ten, kto ma usposobienie nadające się do życia wspólnotowego.

Znaki powołania

Znaki powołania do służby w Kościele. Przed rozpoczęciem okresu postulatu, kandydat powinien ujawnić pewne znaki powołania do służby w Zgromadzeniu i Kościele. Na warunki wymagane przy przyjmowaniu kandydatów do postulatu zwraca się już uwagę w formacji poprzedzającej ten okres, tzn. w duszpasterstwie powołań i w aspirantacie. Ponadto winno się zawsze uwzględniać kontekst moralny i kościelno – społeczny rodziny kandydata.

Specyfika Zgromadzenia Misjonarzy

Ostatecznie, za zdatnych do odbycia formacji w postulacie, będą uznawani kandydaci, którzy należycie wzrastają w wypełnianiu zadań, które ukierunkowują na spełnianie wymogów życia konsekrowanego i specyficznych zadań naszego Zgromadzenia, ukończyli 18 rok życia, nie przekroczyli 30 roku życia (dyspensy od tej reguły może udzielić tylko Prowincjał) i pragną być Misjonarzami Krwi Chrystusa (Por. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich, Renovationis Causam, 4.). Ponadto do postulatu mogą być przyjęci tylko kandydaci, którzy nie mają żadnych przeszkód kanonicznych (Por. KPK 642; 643.); powinni oni przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia, świadectwo zdrowia, ukończenia szkoły, świadectwo chrztu i bierzmowania oraz świadectwo moralności od własnego ks. proboszcza. Oprócz tego kandydaci wypełniają formularze potrzebne do rozpoczęcia formacji, które zawarte są w niniejszym Programie Formacyjnym.