W niedzielę 2 czerwca 2024 r. przy Domu Misyjnym pod wezwaniem Świętego Ducha odbył się odpust połączony z 25leciem działalności Hospicjum Santa Galla.

Uroczystościom przewodniczył J.E ks. Biskup Marian Rojek, który spotkał się również z pracownikami i pacjentami naszej placówki, to był ogromny zaszczyt dla nas.

Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach w Polsce jest prowadzone przez Misjonarzy Krwi Chrystusa, od 25 lat. Dziękowaliśmy dzisiaj na Eucharystii, za to Boże dzieło, które powstało dzięki poświęceniu i zaangażowaniu wielu ludzi o sercu otwartym i wrażliwym na natchnienia Boże i potrzebę ludzi cierpiących.

Wypowiedź Dyrektora Hospicjum

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40)
Kochani, pragnę chociaż krótko podzielić się z Wami swoimi refleksjami z przeżytej ostatnio pięknej uroczystości w naszym Domu Misyjnym w Łabuńkach.
Pragnę wszystkim podziękować za modlitewne i finansowe wsparcie dla naszego charytatywnego dzieła, jakim jest nasze Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach.

To dzieło prowadzone przez Misjonarzy Krwi Chrystusa, a dziś właśnie uroczyście obchodziło swój srebrny Jubileusz 25-lecia. Dziękowaliśmy dzisiaj razem z księdzem biskupem Marianem Rojkiem, ordynariuszem diecezji zamojsko-lubaczowskiej, za to Boże dzieło, które powstało dzięki poświęceniu i zaangażowaniu wielu ludzi o sercu otwartym i wrażliwym na natchnienia Boże i potrzebę ludzi cierpiących.

Dziękuję wszystkim osobom dobrej woli, którzy w tamtym czasie pełnili jakiś urząd państwowy czy kościelny w naszej diecezji, przyczyniając się do powstania hospicjum, czy też obecnie pełnią i wspierają to dzieło. Dziękuję osobom z naszej Wspólnoty Krwi Chrystusa, siostrom zakonnym ze Zgromadzenia Misjonarek Krwi Chrystusa, które przez jakiś czas nam pomagały w jego powstawaniu, współbraciom, którzy przez te lata służyli wiernie temu powstającemu i rodzącemu się hospicjum, darczyńcom, ofiarodawcom, pracownikom, życzliwym księżom proboszczom, wikariuszom za ich otwartość i pomoc.

Od marca 2024 roku mam okazję nie tylko kontynuować i służyć tutejszemu dziełu jako dyrektor hospicjum i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Hospicjum, które troszczy się o jego funkcjonowanie i zbieranie środków na jego utrzymanie przez różne organizowane zbiórki. Odkrywam jego wartość i ogromną potrzebę. Zrozumiałem, że to właśnie miejsce potrzebuje nie tylko stałego wsparcia finansowego, ale przede wszystkim duchowego, potrzebuje stałej modlitwy i ofiary składanej ze swojego życia za tych ludzi, których nam Pan Bóg przysyła, którzy tutaj toczą tę ostateczna walkę nie tylko ze swoją chorobą, ale tez walkę duchową, aby się dobrze przygotować na spotkanie ze swoim Panem.

Nie jest łatwo zaakceptować swoją chorobę, być wytrwałym w swoim cierpieniu, uporządkować zaległości ze swojego życia odnośnie przebaczenia sobie i innym, pojednania się z tymi, przez których może zostaliśmy skrzywdzeni i oszukani, skorzystania z sakramentu chorych, z sakramentu spowiedzi. Wierzę głęboko w to, że nasza wspólna modlitwa, nasze ofiarowane świadomie cierpienie, nasza codzienna służba z miłością będzie wielką pomocą dla osób w tym trudnym doświadczeniu swojej choroby. A dla tych, których Pan już powołał do siebie lub powoła w najbliższym czasie, nasza modlitwa i nasze duchowe wsparcie będzie pomocą na sądzie ostatecznym, aby mogli doświadczyć tej wiecznej radości w domu naszego Ojca, gdzie już więcej nie będzie cierpienia, smutku czy rozstania z tymi, których kochamy i którzy nas kochają. Jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).

Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że każdy człowiek ma jakby trzech przyjaciół w swoim życiu: jedną grupą jest grupa ludzi, która nam towarzyszy, kiedy jesteśmy młodzi, wydajni, atrakcyjni, korzystni i pomocni dla drugich, kiedy pomagamy im, spełniamy ich zachcianki itd.

Druga grupa przyjaciół to nasza rodzina nasi bliscy krewni, dobrzy przyjaciele. którzy się troszczą o nas, okazując nam swoje zainteresowanie i gotowość pomocy, kiedy jesteśmy w potrzebie Trzecia grupa naszych przyjaciół to nasze dobre uczynki.

Pierwsza grupa często o nas zapomina w chwili, kiedy już jesteśmy chorzy, starzy, kiedy nie jesteśmy już tak atrakcyjni, bogaci; w tym momencie oni nas najczęściej zostawiają.

Druga grupa przyjaciół jest z nami do końca, towarzyszy nam w naszym cierpieniu, naszym umieraniu, odprowadza nas na cmentarz, modli się za nas, ale dalej z nami pójść już nie może.

Natomiast trzecia grupa, którymi są nasze dobre uczynki, nasza wierność Bogu, nasza osobista modlitwa lub modlitwa innych, ofiarowane cierpienie za nas idzie z nami do końca aż na sąd, na którym mamy zdać naszą relację z naszego ziemskiego życia. Ta grupa przyjaciół wstawia się i oręduje za nami przed majestatem Boga.

Wierzymy, że ta nasza wspólna modlitwa, Komunia Święta ofiarowana w intencji naszych zmarłych, ofiarowana codzienna służba z miłością, a nawet ofiarowane nasze zmęczenie, wstawiennictwo św. Józefa, patrona umierających, będzie też pomocą i wsparciem w tym przejściu z doczesności do wieczności i stanięcia przed majestatem Bożym, twarzą w twarz. Świadomie też zwróciłem się o pomoc do św. Józefa. który jest patronem umierających. umieszczając piękną figurkę w naszym hospicjum, w kaplicy, która została uroczyście poświęcona przez ks. biskupa Mariana.

Cieszyliśmy się z całym naszym personelem naszego hospicjum, że biskup pochwalił tę naszą inwestycję, bo z pomocą św. Józefa będzie nam lżej i łatwiej sprostać tej pięknej, a zarazem wymagającej służbie bycia na kalwarii ludzkiego cierpienia i im towarzyszenia.

Tylko z Bożą pomocą jest to tak naprawdę możliwe i razem z Maryją stawanie codziennie pod krzyżem tych ludzi, którzy cierpią i potrzebują naszej pomocy, modlitwy i naszej obecności, aby nie byli sami.

Niech św. Józef nam pomaga w tej codziennej posłudze, a Maryja, nasza Matka i Królowa Przenajdroższej Krwi, wyprasza nam potrzebne łaski w prowadzeniu tych ludzi do Jej Syna i obmycia się w tym źródle Jego zbawczej i odkupicielskiej Krwi.
Z darem modlitwy i Bożym błogosławieństwem,

Dyrektor Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach
ks. Zbigniew Lesiczka CPPS

Ofiary na Hospicjum można składać na numer konta bankowego oraz przez szybkie e-przelewy (BLIK itp.)

Santander Bank Polska S.A.
91 1090 2590 0000 0001 2369 5669

KOD SWIFT: WBKPPLPP

https://santagalla.pl/wspieram/

In English

25th anniversary of Hospice Santa Galla in Łabuńki (Poland)

On Sunday 2 June 2024, at the Mission House of the Holy Spirit, an indulgenced feast linked to the 25th anniversary of the Hospice of Santa Galla took place.

The festivities were presided over by H.E. Bishop Marian Rojek, who also met with the staff and patients of our institution; it was a great honour for us.

The Santa Galla Hospice in Łabuńki, Poland, has been run by the Missionaries of the Precious Blood, for 25 years. We gave thanks today at the Eucharist, for this work of God, which has come into being thanks to the dedication and commitment of many people with hearts open and sensitive to God’s inspirations and the need of suffering people.

Message from the Hospice Director

„Since March 2024, I have had the opportunity not only to continue and serve the work here as director of the hospice and president of the Friends of the Hospice Association, which looks after its operation and fundraising for its upkeep through the various collections organised.

I am discovering its value and its great need. I have realised that this very place needs not only constant financial support, but above all spiritual support, it needs constant prayer and the sacrifice of one’s life for these people whom God sends us, who are fighting this final battle not only with their illness, but also a spiritual battle to be well prepared to meet their Lord.

It is not easy to accept one’s illness, to be persistent in one’s suffering, to sort out the backlog from one’s life regarding forgiveness of oneself and others, reconciliation with those by whom we may have been wronged and deceived, the use of the sacrament of the sick, the sacrament of confession.

It is only with God’s help that this is really possible, and together with Mary, to stand daily at the cross of those people who are suffering and need our help, our prayers and our presence, so that they are not alone.

May St Joseph help us in this daily ministry, and may Mary, our Mother and Queen of the Precious Blood, grant us the necessary graces in leading these people to her Son and washing themselves in this fountain of his saving and redeeming Blood.”

With the gift of prayer and God’s blessing,

ks. Zbigniew Lesiczka CPPS

Director of the Santa Galla Hospice in Łabuńki, Poland

 

If you would like to support the work of Hospice Santa Galla, you can do so by making a transfer in USD or EUR. In the title of the transfer, please write: „Hospice Santa Galla”.

Bank account in EUR:
PL08 1240 1213 1978 0010 2850 0521
USD bank account:
PL39 1240 1213 1787 0010 2850 0589

Address of the transfer:
Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa Prowincja Polska

Account holder’s address:
UL ŚW KASPRA DEL BUFALO 2/18,
42-221 CZĘSTOCHOWA
In the title of the transfer, please write: „Hospice Santa Galla”.
BIC (Swift) code: PKOPPLPW
IBAN code: 1240

Name of the Bank
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa
Branch holding the account:
Bank Pekao S.A. Oddział w Częstochowie, ul. M. Kopernika 17/19, Częstochowa