Misjonarze są wezwani aby wspólnie ze świeckimi
usłyszeć "krzyk Krwi" w biednych, cierpiących, samotnych
i głosić im, że są warci Krwi Chrystusa.

Ostatnie wiadomości

Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa Jasna Góra (2017)

Czuwanie Wspólnoty Krwi Chrystusa  Jasna Góra                        9- 10.12.2017 r. Temat: „Maryja wzorem życia w historii Polski i świata”.   Plan  czuwania —  tematy i ramy  czasowe Od 19 — Spotkanie podregionów – uzgodnić miejsca, powiadomić młodzież o miejscu spotkania- sala o. Kordeckiego,  o 20,30 wszyscy muszą być w kaplicy.  21,00 – apel Jasnogórski […]

Rekolekcje Lectio Divina – Bolesławiec

Rekolekcje LECTIO DIVINA są oparte na modlitwie słowem Bożym. Ich celem jest doprowadzenie uczestnika do osobistego spotkania z Chrystusem, który jest żywym Słowem Bożym. Podejmując rekolekcyjną drogę uczestnik staje się uczniem Jezusa, który w Niego się wpatruje i próbuje iść za Nim, by przyjąć Jego sposób życia. Termin i miejsce: 16 – 24 sierpnia 2017 […]

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi (21 maja 2017 r.)

Zapraszamy na odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, 21 maja 2017 r. do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie   Temat: „Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata.” (Por. Mt 5,13-14) Program: 9:15 – Droga Krwi Chrystusa (Moderator WKC Podregion Zamoyski) 10:15 – Ogłoszenia Wspólnoty Krwi Chrystusa, świadectwo. 10.30 – Koncert Kwartet Jasnogórski 11:00 – Msza […]

RSS Sanktuarium Krwi Chrystusa

 • Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krwi Chrystusa (styczeń 2018) 7 stycznia 2018
  Jeżeli chcesz doświadczyć działania Krwi Chrystusa, odkryć jej wartość w Twoim życiu i pozwolić jej się dotknąć – to znaczy, że te rekolekcje są właśnie dla ciebie. Mają one formę kursu ewangelizacyjnego, którego elementami będą konferencje, Eucharystia, wspólna modlitwa oraz… Podobne wpisy: „Żyć duchowością Krwi Chrystusa” — rekolekcje wielkopostne 2017 Odpust Krwi Chrystusa 2013 Plan […]
 • Plan Kolędy 2018 r. 7 stycznia 2018
  08.01.2018 (poniedziałek) – od godz. 17.00 – Oławska 1a, 1b, 3a – Oławska 3b, 5a, 5b – Oławska 7a, 7b, 8 09.01.2018 (wtorek) – od godz. 17.00 – Kielecka (od ul. Zakopiańskiej), – Pabianicka, – Jędrzejowska, – Kutnowska (od ul. Wrocławskiej), –… Podobne wpisy: Plan Triduum Paschalnego 2017 r. Plan rekolekcji parafialnych 16 – 19 marca 2017 […]
 • Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl) 28 listopada 2017
  Wspólnota Przymierza Wojowników zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spotkanie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry kroczy Drogą Odważnych albo chciałby na nią wejść. Droga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i ducho­we­go. Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Drogi Odważnych. Jest to miej­sce tyl­ko dla… Podobne wpisy: Program IX Kasperiańskich Dni Młodych Terminarz Domu św. Wawrzyńca — 2016 r. Odnowić […]

RSS Informacje z Ożarowa

 • 12-14.01.2018 rok Kurs Hagioterapii z Warsztatami 1 stycznia 2018
  UWAGA ! W dniach 12-14.01.2018 r. będziemy gościć ponownie w naszym Domu Misyjnym w Ożarowie Maz. Pana Ivica Lulić, katechetę i przewodniczącego wspólnoty Modlitwa i Słowo[1] z Zagrzebia, Chorwacja, który […]
 • 19-21.01.2018 Kurs “Dotyk Krwi” w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie 31 grudnia 2017
  Serdecznie Zapraszamy! Szczególnie członków Wspólnoty Krwi Chrystusa ! Ks. Bogusław cpps “Jeżeli chcesz doświadczyć działania Krwi Chrystusa, odkryć jej wartość w Twoim życiu i pozwolić jej się dotknąć to znaczy, […]
 • Boże Narodzenie 2017 25 grudnia 2017
  Pozdrawiamy z Serca z naszego Domu Misyjnego w szczególnym czasie Bożego Narodzenia. Niech Syn Boży przyjęty przez nas udzieli nam mocy do pełnienia Bożej Woli. Z modlitwą i radością. Misjonarze […]

RSS Hospicjum Santa Galla

 • Pola Nadziei 2017 w Hospicjum Santa Galla 5 października 2017
  4 paźdzernika 2017 r. odbyło się uroczyste sadzenie żonkili przed Hospicjum Santa Galla. Patronat honorowy nad XX edycją kampanii "Pola Nadziei" objął J.E.Ks. Bp Marian Rojek. Na uroczystość przybyło ponad 200 przedstawicieli szkół współpracujących z Hospicjum. Dla zaproszonych gości przygotowano poczęstunek. Wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie na "Pola Nadziei" serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu poniżej.
 • Radość z pomagania 2017 1 czerwca 2017
  31 maja 2017 r. wspólnie z Gminą Łabunie zorganizowaliśmy imprezę rekreacyjną „Radość z pomagania 2017”. Przybyło blisko 500 dzieci i młodzieży ze szkół współpracujących z hospicjum, wśród zaproszonych gości był Wójt Gminy Łabunie oraz Przewodniczący Rady Gminy. „Radość z pomagania” jest podsumowaniem akcji prowadzonych na rzecz Hospicjum Santa Galla: „Zbiórka nakrętek” oraz „Pola Nadziei”.

Najbliższe rekolekcje, spotkania...

Sty
19
pt
2018
18:00 Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krw... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krw... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Sty 19@18:00 – Sty 21@14:00
Dotyk Krwi — Kurs Duchowości Krwi Chrystusa (styczeń 2018) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Jeżeli chcesz doświad­czyć dzia­ła­nia Krwi Chrystusa, odkryć jej war­tość w Twoim życiu i pozwo­lić jej się dotknąć – to zna­czy, że te reko­lek­cje są wła­śnie dla cie­bie. Mają one for­mę kur­su ewan­ge­li­za­cyj­ne­go, któ­re­go ele­men­ta­mi będą kon­fe­ren­cje, Eucharystia,[...]
18:00 Kurs „Dotyk Krwi” w Sanktuarium ... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Kurs „Dotyk Krwi” w Sanktuarium ... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Sty 19@18:00 – Sty 21@13:00
Kurs „Dotyk Krwi” w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Ser­decz­nie Zapraszamy! Szcze­gól­nie człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa ! Ks. Bogu­sław cpps „Jeże­li chcesz doświad­czyć dzia­ła­nia Krwi Chry­stu­sa, odkryć jej war­tość w Two­im życiu i pozwo­lić jej się dotknąć to zna­czy, że te reko­lek­cje są wła­śnie dla[...]
Sty
21
nie
2018
14:30 III Niedziela ku czci Krwi Chrys... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
III Niedziela ku czci Krwi Chrys... @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Sty 21@14:30 – 17:30
Program 14.30 Droga Krwi Chrystusa 16.00 Msza św. z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła Po Mszy św. indy­wi­du­alne bło­go­sła­wień­stwo Relikwiami Krwi Chrystusa Zapraszamy do Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie Podobne wpisy Kontakt Jak powsta­ło sank­tu­arium? Dom piel­grzy­ma
Sty
24
śr
2018
19:00 Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Sty 24@19:00 – 22:00
Spotkanie dla mężczyzn (odwazni.pl) @ Sanktuarium Krwi Chrystusa
Wspól­no­ta Przy­mie­rza Wojow­ni­ków zapra­sza na spo­tka­nie dla męż­czyzn. Spo­tka­nie jest adre­so­wa­ne dla każ­de­go męż­czy­zny, któ­ry kro­czy Dro­gą Odważ­nych albo chciał­by na nią wejść. Dro­ga jest dosko­na­łym miej­scem roz­wo­ju ludz­kie­go, jak i duchowego. Poprzez stro­nę www.odwazni.pl moż­na dołą­czyć do Dro­gi Odważ­nych.[...]
Sty
26
pt
2018
18:00 Skupienie w Swarzewie
Skupienie w Swarzewie
Sty 26@18:00 – Sty 28@10:00
26–28.01.2018 — Sku­pie­nie dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych oraz wszyst­kich chęt­nych – Swarzewo roz­po­czę­cie w pią­tek o godz.18:00 zakoń­cze­nie w nie­dzie­le po śnia­da­niu ok. godz. 10:00
Lut
2
pt
2018
18:00 Rekolekcje weekendowe/skupienie ... @ ul. Edwarda Mąkoszy 1
Rekolekcje weekendowe/skupienie ... @ ul. Edwarda Mąkoszy 1
Lut 2@18:00 – Lut 4@10:00
02–04.02.2018 — reko­lek­cje weekendowe/skupienie dla ani­ma­to­rów i wszyst­kich chętnych roz­po­czę­cie w pią­tek o godz. 18:00, zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę ok godz. 10:00 mszą następ­nie śniadaniem (Czę­sto­cho­wa, dom św. Kaspra)
Lut
4
nie
2018
całodniowy sw. Marii De Mattias
sw. Marii De Mattias
Lut 4 całodniowy
sw. Marii De Mattias
Zało­ży­ciel­ki Zgro­ma­dze­nia Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chrystusa  

RSS Informacje ze Swarzewa

 • Rekolekcje dla Rodzin 19 stycznia 2018
  Misjonarze Krwi Chrystusa serdecznie zapraszają na Rekolekcje dla Rodzin Temat rekolekcji:  „Rodzina domowym Kościołem”     W programie rekolekcji:  codzienna Eucharystia, rozważanie Pisma Świętego, adoracja i modlitwa, doświadczenie wspólnoty, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, konferencje, możliwość skorzystania z poradni rodzinnej, warsztaty kosmetyczne. Tematy konferencji: Czym jest Małżeństwo i Rodzina chrześcijańska. Wypełnianie przykazania miłości bliźniego podstawą więzi rodzinnej.  Wychowanie w Rodzinie chrześcijańskiej  […]
 • Rekolekcje dla Rodzin 18 stycznia 2018
  Misjonarze Krwi Chrystusa serdecznie zapraszają na Rekolekcje dla RodzinTemat rekolekcji: „Rodzina domowym Kościołem”  W programie rekolekcji: codzienna Eucharystia, rozważanie  Pisma Świętego, adoracja i modlitwa, doświadczenie wspólnoty,  modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała, konferencje, możliwość  skorzystania z poradni rodzinnej, warsztaty kosmetyczne. Tematy konferencji:  Czym jest Małżeństwo i Rodzina chrześcijańska Wypełnianie przykazania miłości bliźniego podstawą więzi rodzinnej Wychowanie w Rodzinie […]
 • Czuwanie nocne 15 stycznia 2018
  Misjonarze Krwi Chrystusa zapraszają na całonocną Adorację Najświętszego Sakramentu 20 stycznia 2018 r W roku poświęconemu Duchowi Świętemu będziemy modlić się o rozwój Darów i Charyzmatów które otrzymaliśmy pod czas sakramentów Chrztu i BierzmowaniaOraz będziemy polecać zbliżające się rekolekcje dla dzieciPlan czuwania 20.00 – Wprowadzenie ks. Zbigniewa do Adoracji Najświętszego Sakramentu w auli.21.00 - Apel Jasnogórski ( […]

RSS Wspólnota Krwi Chrystusa

 • 19–21.01.2018 kurs „Dotyk Krwi” w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie 5 stycznia 2018
  Serdecznie Zapraszamy! Szczególnie członków Wspólnoty Krwi Chrystusa ! Ks. Bogusław cpps „Jeżeli chcesz doświadczyć działania Krwi Chrystusa, odkryć jej wartość w Twoim życiu i pozwolić jej się dotknąć to znaczy, że te rekolekcje są właśnie dla ciebie. Mają one formę […]
 • Seminarium o hagioterapi 12–14.01.2018 r. 4 stycznia 2018
  Przypomnienie dzisiejszemu człowiekowi, że posiada duszę duchową, w której szczególnie obecny jest Bóg. I spotykanie się z Tym właśnie Trójjedynym Bogiem może doprowadzić do uzdrowienia człowieka. Serdecznie zapraszamy na kursy hagioterapii WEDŁUG TOMISLAVA IVANČIĆA w Domu Misyjnym w Ożarowie Maz. […]
 • Błogosławionego Nowego Roku 1 stycznia 2018

RSS Kasperiańskie Dni Młodych – wiadomości

 • Program IX Kasperiańskich Dni Młodych 13 sierpnia 2017
  Zapraszamy do zapoznania się z programem IX Kasperiańskich Dni Młodych (17-20.08.2017 r.) w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Prosimy o zgłaszanie się przez formularz rejestracyjny na IX KDM Informacje o IX Kasperiańskich Dniach Młodych Trochę ważnych informacji dla uczestników Czwartek…
 • Trochę ważnych informacji 12 sierpnia 2017
  Kochani, IX Kasperiańskie Dni Młodych rozpoczną się w najbliższym tygodniu. Chcemy przypomnieć Wam kilka ważnych spraw. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą śpiwora, karimaty/materaca i namiotu. Przydatna może być też latarka. Jeśli chodzi o namioty – przypominamy: Panie śpią oddzielnie, Panowie…

RSS Informacje z Łabuniek

 • Boże Narodzenie 23 grudnia 2017
  JEZUS Niech Znajdzie Miejsce w Twojej StajenceDziś są Jego Urodzinyz najserdeczniejszymi życzeniami Bożego błogosławieństwana Nowy Rok Pański 2018
 • Adwent 4 grudnia 2017
  W Okresie Adwentu zapraszamy na Msze Święte Roratnie w środy i soboty na godz. 17:00proszę zabrać ze sobą lampiony.