Temat: Cha­ry­zmat Krwi Chry­stusa w moim życiu (Bóg, Wspólnota, Misja)
Termin: 
12/13.12.2015 r., Jasna Góra

Plan:

 • 21.00 Apel Jasno­gór­ski (Ks. Pro­win­cjał CPPS)
 • 21.30 Powi­ta­nie (Rada Kra­jowa WKC)
 • 21.45 Kon­fe­ren­cja
 • 22.15 Pod­re­gion Czę­sto­chow­ski WKC (Misja)
  – Uwiel­bie­nie (Mło­dzież WKC)
  – Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chrystusa
 • 00.00 Eucha­ry­stia
 • 01.30 Pod­re­gion Swa­rzew­ski WKC (Bóg)
 • 02.20 Pod­re­gion Zamoy­ski WKC (Wspólnota)
 • 03.10 Pod­re­gion Oża­row­ski WKC (Różaniec …)
 • 04.00 Bło­go­sła­wień­stwo opłat­ków i poświe­ce­nie dewocjonaliów
 • Zakoń­cze­nie czu­wa­nia noc­nego (Rada Krajowa)